ขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ วิชาการ.คอม โดย วารสาร สานสุข http://www.pttplc.com/TH/Default.aspx 


              ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นแรงขับเคลื่อนหนึ่งที่ทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป แต่เทคโนโลยีใหม่ๆ ล้วนแลกจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ทุกวันนี้มีอยู่อย่างจำกัด ทางรอดของโลก คือ การรู้จักใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการหาสิ่งทดแทน โดยเฉพาะเรื่องพลังงาน

learning-center05-big

              เรามักได้ยินผลสำเร็จของการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านพลังงานทดแทน หรือพลังงานทางเลือก ในชุมชนที่มีความเข้มแข็ง เมื่อถอดบทเรียนก็พบว่า ปัจจัยความสำเร็จมาจากการที่ชุมชนมีกระบวนการที่สร้างความตระหนักรู้ สร้างผลลัพธ์เชิงประจักษ์ จึงยำไปสู่ความร่วมมือโดยสมัครใจ

              แต่การสร้างความสำเร็จในองค์กรธุรกิจ ต้องใช้ความพยายามมากกว่าเพราะสมาชิกในองค์กรธุรกิจมาจากสายธารหลายแห่ง ต้องกระบวนการและเวลา กว่าสายน้ำต่างที่ต่างทางจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียว

              บางทีตัวจุดที่ให้แสงวาบ อาจต้องเริ่มด้วยวิกฤติ               อย่างเช่นที่นี่...คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท

              โรงแรมริมแม่น้ำแควใหญ่แห่งนี้ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 100 ไร่ ใน ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ทุกตารางนิ้วร่มรื่นด้วยไม้ยืนต้น อย่างคำแสดสูงดอกสีส้มสด ต้นปีบที่เรียงรายเป็นระยะออกดอกเล็กๆ ขาวสะพรั่ง ลั่นทมขาวพวง ส่งกลิ่นหอมชื่นใจ

              ในปี พ.ศ. 2540 ที่นี่ประสบเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ทั่วจังหวัดกาญจนบุรี ทำให้ต้องหยุดดำเนินงาน 1 เดือน เพื่อซ่อมแซมทำความสะอาด และใช้เวลาอีก 6 เดือน เพื่อปรับปรุงให้กลับสภาพเดิม ยังไม่ทันตั้งตัวติด วิกฤตการณ์เศรษฐกิจผันผวน ก็ทำให้ยอดผู้เข้าพักลดลงต่อเนื่อง จำเป็นต้องลดพนักงานลง 50% และประสบปัญหาขาดทุนติดต่อกันอีก 3 ปี ต่อด้วยวิกฤตการณ์ก่อการร้ายในสหรัฐอเมริกา (เหตุการณ์ 11 กันยายน พ.ศ. 2544) ทำให้ต้องลดเงินเดือนพนักงานที่มีอยู่ เพื่อประคองให้รอด

              ทุกครั้งที่เกิดปัญหา การลดค่าใช้จ่ายโดยการลดจำนวนพนักงาน หรือลดเงินเดือนมักจะได้ผลรวดเร็ว แต่ก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ทำให้ทางผู้บริหาร (คุณลัดดาวัลย์ เผ่าวิบูล) ตัดสินใจนำประสบการณ์จากการปฏิบัติธรรม มาเป็นแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้พุทธวิถีเป็นกลวิธีในการรวมจิตใจพนักงานแลน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้โดยสอนพนักงานให้รู้จักกับคำสามคำ คือ ให้มีความพอประมาณ ให้มีเหตุมีผล และให้มีภูมิคุ้มกัน

14

              กิจกรรมแรกเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2547 เป็นการจัดการขยะแบบครบวงจร และสร้างเตาเผาขยะ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนขยะไปทิ้งนอกเขตเทศบาล การขุดฝังกลบ การจัดการขยะอย่างครบวงจรที่ว่า คือ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากหลักคิดนี้ทำให้รีสอร์ทสามารถจัดการขยะ นำกลับมาทำเป็นพลังงานได้อย่างน่าอัศจรรย์ อาทิ

              ขยะประเภทเศษอาหาร ซึ่งแต่ละวันมีน้ำหนักมากกว่า 500 กิโลกรัม จะถูกนำเข้ามาสู่กระบวนการหมักย่อยสลาย โดยไม่ใช้ออกซิเจนในถังหมัก ทำให้ได้ก๊าซชีวภาพ (Biogas) นำไปใช้ทดแทนก๊าซหุงต้มในห้องครัว และปุ๋ยน้ำ เป็นผลพลอยได้จากการหมักก๊าซชีวภาพ นำไปใช้ใส่แปลงปลูกผัก และพื้นที่โดยรอบของรีสอร์ท

              ขยะประเภทใบไม้และกิ่งไม้เล็ก ซึ่งมาจากการตัดแต่งสวนทุกวัน ขยะประเภทนี้ ในอดีตนำไปเผาทิ้ง แต่ปัจจุบันนำไปกองเป็นช่องๆ แล้วโรยด้วยมูลสัตว์ที่ทางรีสอร์ทเลี้ยงไว้ใช้งานได้ผลผลิตเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ สามารถทดแทนปุ๋ยเคมี เป็นจำนวนเงินปีละหลายแสนบาท

              ขยะประเภทกิ่งไม้ใหญ่ จะถูกนำไปหั่นทอนและนำเข้าเตาเผาคุณภาพสูง ได้ผลผลิตเป็นถ่านไม้คุณภาพสูง นำไปใช้เมื่อเวลามีการจัดงานในโรงแรม ถ่านไม้ที่เหลือ ยังสามารถนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตแก๊สชีวมวล ได้แก็สคุณภาพดี ซึ่งสามารถนำไปทดแทนก๊าซหุงต้มในครัวได้

              นอกจากนี้ยังมีการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว แปลงปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ และการผลิตผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากไม้ดอกที่มีภายในรีสอร์ท อาทิ ปีบ

              ขยะหลายอย่างมีคุณค่าเพิ่มขึ้น อีกทั้งการผลิตก๊าซชีวภาพยังช่วยลดต้นทุนการซื้อก๊าซสำหรับโรงครัวได้เดือนละกว่า 50,000-60,000 บาท เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อจำนวนลูกค้าเข้าพัก รีสอร์ทก็ยังสามารถดำเนินงานต่อไปได้ โดยไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าที่อื่น จึงถือได้ว่าเป็นการใช้วิธีตามแนวพระราชดำริ ‘พอเพียง’ เพื่อความยั่งยืน

              การบริหารทรัพยากรอย่างยั่งยืนของรีสอร์ท ทำให้รีสอร์ทมีชื่อเสียงในด้านการใช้พลังงานทดแทน จนได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ มากมาย รวมถึง ‘รางวัลลูกโลกสีเขียว’ ประเภทบุคคล (โดยมอบให้กับ คุณลัดดาวัลย์ เผ่าวิบูล เจ้าของและผู้บริหารรีสอร์ท) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้เป็นกำลังใจแก่ทุกผลงานการอนุรักษ์ที่ทำด้วยแรงกาย แรงใจ และด้วยความมุ่งมั่น ที่สมควรได้รับการยกย่อง และเผยแพร่เป็นแบบอย่าง

learning-center17-big

              จากกิจกรรมหนึ่ง สามารถต่อยอดพัฒนาไปยังโครงการมากมาย ทุกกิจกรรมประสบความสำเร็จ ทุกวันนี้ คำแสดฯ กลายเป็นฐานเรียนรู้ด้านพลังงานภายใต้ชื่อ ‘โครงการเรารักษ์โลก (We Save the Earth)’ เพื่อมุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องเกษตร เพื่อการพึ่งตนเองให้กับผู้สนใจอีกด้วย

              นี่คือคุณค่าที่มีความหมายมากกว่าเม็ดเงิน ก่อเกิดเป็นความยั่งยืนของธุรกิจ               และความมั่นคงทางอาชีพของพนักงานทุกคน

Comment

Comment:

Tweet